Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vypracovaný pre realitnú kanceláriu Doležel – Reality Košice, s. r. o., sídlo: Benadova 908/13, 040 22 Košice, IČO : 47 093 196, DIČ: 2023768736 (ďalej len “realitná kancelária Doležel Reality“).

Preambula

Reklamačný poriadok upravuje právo klienta na reklamáciu kvality služieb, sumu odmeny, postup, spôsob a podmienky pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym Reklamačným poriadkom, zákonom

č. 250/2007 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Čl. I.

Reklamácie

1/ Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne / písomné) v realitnej kancelárii, v ktorej mu boli služby poskytnuté, t. j. Doležel – Reality Košice, s. r. o., sídlo: Benadova 908/13, 040 22 Košice, IČO : 47093196, DIČ: 2023768736, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 32020/V.

Prevádzka: Murgašova č. 3, 4. posch., 040 01 Košice.

Reklamácie vybavuje : Ing. Zdenek Doležel , konateľ ( ďalej len ako poverená osoba )

kontakt : mob. : +421 944 195 068 , e. mail: dolezel@dolezelreality.sk

2/ Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje, resp. poskytla realitné služby.

3/ Realitná kancelária Doležel Reality je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej kancelárie – Doležel – Reality Košice, ul. Murgašova č. 3, 4.p., 040 01 Košice.

To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.

4/ Klient je povinný k reklamácii predložiť doklad o poskytnutí služby kanceláriou Doležel Reality . Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou Doležel Reality sú nevyhovujúce, alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) v realitnej kancelárii Doležel Reality bez zbytočného odkladu, t. j. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistil, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa poskytnutia služby klientovi, v ktorý sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

5/ V prípade, že si klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 4. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.

6/ Realitná kancelári Doležel Reality spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.

7/ Reklamácia bude realitnou kanceláriou Doležel Reality vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária s klientom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) kalendárnych dní.

V prípade, že prešetrenie reklamácie klienta je obzvlášť zložité a dôkladné prešetrenie nie je možné v tridsať (30) dňovej lehote, je realitná kancelária Doležel Reality povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť klientovi do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená realitnej kancelárií Doležel Reality.

8/ Reklamáciu môže realitná kancelária Doležel Reality uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

9/ Pokiaľ realitná kancelária Doležel Reality uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiadúci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava na poskytovaných realitných službách.

10/ Poverená osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať klientovi písomný doklad – vyrozumenie najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od dátumu začatia reklamačného konania. Toto neplatí v prípadoch podľa bodu 7. tohto Reklamačného poriadku, kedy sa lehota predlžuje na šesťdesiat (60) kalendárnych dní od dátumu začatia reklamačného konania.

11/ Realitná kancelária Doležel Reality je povinná viesť evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje: dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené.

12/ Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

Čl. II.

Poučenie o alternatívnom riešení sporov

1/ Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu Vaše Reality – Nehnuteľnosti Košice, s. r. o. (napr. e-mailom na adresu dolezel@dolezelreality.sk ) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária Doležel – Reality Košice, s. r. o., ( ďalej len ” Doležel Reality“ ) vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária Doležel Reality porušila jeho práva.

2/ Ak realitná kancelária Doležel Reality odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

3/ Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov.

4/ Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

– meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak

ich má,

– presné označenie realitnej kancelárie,

– úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

– označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

– dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že po

kus o vyriešenie sporu priamo s realitnou kanceláriou bol bezvýsledný,

– vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia

sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii,

ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e)

zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

– návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na ad

rese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_

5/ Klient (spotrebiteľ) realitnej kancelárie Doležel Reality môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_…

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1/ Realitná kancelária Doležel Reality, jej zamestnanci a makléri, zaisťujú ochranu prijatých poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2/ Tento reklamačný poriadok je záväzný pre realitnú kanceláriu Doležel Reality. N adobúda platnosť a účinnosť dňa 01.06.2020 a v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

3/ Realitná kancelária Doležel Reality si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

V Košiciach dňa 01.10.2020

Doležel – Reality Košice, s. r. o.

Ing. Zdenek Doležel, konateľ