Prevádzkový poriadok

Doležel – Reality Košice, s.r.o., ul. Benadova 908/13, 040 01 Košice, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 32020/V

________________________________________________________________

Identifikačné údaje :

Sídlo : Benadová 908/13, 040 22 Košice

Prevádzkareň : Murgašová č. 3, 040 01 Košice

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO : 47 093 196

DIČ : 2023768736

Predmet činnosti : sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

( realitná činnosť )

Mobil: +421944195068

Email: zdeno.dolezel@vasereality-kosice.sk

Prevádzkový poriadok

realitnej kancelárie

Preambula

Tento prevádzkový poriadok upravuje činnosti a spôsob poskytovania služieb realitnej kancelárie Doležel – Reality Košice, s. r. o. ( ďalej v texte len ako „ Doležel Reality “ ).

Čl. 1

Druh a spôsob poskytovania služieb

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť ) vykonávaná na základe zápisu v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 32020/V.

Čl. 2

Podmienky a zásady prevádzky

 1. Pracovník prevádzky vykonáva najmä administratívne práce súvisiace so spracovaním ponuky a dopytu nehnuteľností, vedením administrácie ponúkaných nehnuteľností a dopytov, ako aj poskytuje služby zamerané na zákazníkov a to najmä:

– vedie rokovania zamerané na poradensko-konzultačnú činnosť pri predaji nehnuteľnosti,

– propagácia a marketing zameraný na predaj nehnuteľnosti,

– sprostredkovanie predávajúceho – resp. kupujúceho nehnuteľností,

– vedenie obchodných rokovaní a poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s prevodom nehnuteľností ( vyhotovenie Sprostredkovateľskej zmluvy, Kúpnopredajnej zmluvy, Návrhu na vklad a iných potrebných písomnosti a podkladov, na základe ktorých o nich budú rozhodovať štátne správne orgány a iné inštitúcie ).

 1. Prevádzka je primerane vybavená kancelárskym nábytkom vrátane príslušenstva, prístrojov a nástrojov, ako aj pracovnými pomôckami potrebnými na výkon uvedenej činnosti.
 2. Pracovník prevádzky pri poskytovaní služieb používa také pracovné postupy, nástroje, prístroje a pomôcky, ktoré sú určené výrobcom na túto činnosť, boli obstarané vo verejnej obchodno-dodávateľskej sieti a spĺňajú na tento účel všetky potrebné STN dodávané výrobcom.
 3. Čas poskytovania služieb – otváracie hodiny: pracovná doba pohyblivá, na základe telefonického dohovoru.
 4. Prevádzka má reklamačný poriadok a knihu prianí a sťažností.

Čl. 3

Zásady bezpečnosti práce, ochrany zdravia a PO.

(1) Odvetranie pracovnej miestnosti je zabezpečené otvárateľnými oknami.

(2) Osvetlenie pracovnej miestnosti je zabezpečené priamo – denné svetlo. Pri absencii

denného osvetlenia je zabezpečené umelé lokálne osvetlenie neónovými svietidlami .

(3) Pracovník prevádzky pri poskytovaní služieb používa bežné oblečenie – civilný odev,

zákazníci detto, nakoľko charakter prevádzky si nevyžaduje žiadne ochranné odevy či

osobitné ochranné pracovné pomôcky.

( 4 ) Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a v poriadku. Pracovník vykonávajúci službu

zákazníkom musí dbať na dodržiavanie osobnej hygieny a to: – mať čistý odev a po

každom vybavení zákazníka si umyť ruky vlastným mydlom pod tečúcou vodou,

mať vlastný uterák.

(5) Pri používaní príslušnej prístrojovej techniky/zariadení sa odporúča plne rešpektovať

návod výrobcu.

(6) V prevádzke je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze

fajčenia.

(7) V prevádzke dodržujeme hygienické a proti epidemické predpisy a opatrenia. Za ich

dodržiavanie je zodpovedný Ing. Zdenek Doležel, ktorý zabezpečuje ochranu pred

prenosnými chorobami.

(8) V zariadení musí byť na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, vybavená

v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

(9) Požiarna ochrana je riešená komplexne vlastníkom budovy spol. Honors, a. s., Nám.

Osloboditeľov 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, a to určenou požiarnou hliadkou,

požiarnymi poplachovými smernicami, evakuačným plánom s vyznačením únikovej trasy,

a dostupnými hasiacimi prostriedkami – hydrant a hasiace prístroje umiestnené na chodbe

4. podlažia.
Čl. 4

Pitný režim , stravovanie a osobná hygiena.

(1) Spôsob zabezpečenia pitného režimu je realizovaný pitnou vodou z verejného vodovodu

a za jej kvalitu zodpovedá dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a. s. ,

Komenského 50, 040 01 Košice.

Zároveň v prevádzkarni je možná príprava teplého nápoja ( napr. čaj a káva ) ako aj

konzumácia vody a minerálok vnesených v originálnom balení.

(2) Spôsob zabezpečenia stravovania : priamo v zariadení sa stravovanie neposkytuje.

Stravovanie je riešené individuálnou formou, reštauračným zariadením.

(3) Osobná hygiena a toalety sú zabezpečené v rámci budovy na 4. podlaží oddelenou

dámskou a pánskou toaletou s umývadlom.

Čl. 5

Spôsob a frekvencia upratovania prevádzky

 1. Upratovanie zariadenia sa vykonáva denne pred začatím, alebo po skončení prevádzky a v prípade potreby priebežne, počas pracovnej zmeny.
 2. Denné čistenie prevádzky je zabezpečené vynášaním smetného koša, čistením podláh a sociálnych zariadení, častým vetraním priestorov z dôvodu predchádzania vzniku predčasnej únavy.
 3. Týždenné čistenie prevádzky je zabezpečené prostredníctvom utierania prachu, doplnením potrieb pre osobnú hygienu, umývaním podláh a didaktických pomôcok.
 4. Štvrťročné čistenie prevádzky sa realizuje umývaním okien, odprášením a čistením stien, upratovaním skríň, čistením nábytku a osvetlenia.
 5. Metodika sanácie používanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na umývanie podláh, WC, obkladov, tekuté mydlo a ochranný krém na ruky. Použité prostriedky : – bežné dostupné ako sú : ajax, cif, cilit, pur, savo, sanytol, indulona a pod.

(6) Upratovanie spoločných priestorov je zabezpečené centrálne vlastníkom budovy spol.

Honors, a. s., Nám. Osloboditeľov 24, 031 01 Liptovský Mikuláš prostredníctvom facility

servisu spol. Bavaris Facility Services, s. r. o., prevádzka Rampová 5, 040 01 Košice.
Čl. 6

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

 1. Odpad, ktorý vzniká pri obsluhe zákazníka sa zhromažďuje v nádobách opatrených plastovými vreckami.
 2. Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.
 3. Odpad sa zneškodňuje prostredníctvom verejnej kanalizácie . TKO zneškodňuje oprávnená odborná firma – spol. Kosit, a. s., na základe príslušnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom budovy spol. Honors, a. s., Nám. Osloboditeľov 24, 031 01 Liptovksý Mikuláš a spoločnosť ou Kosit , a. s. , Rastislavova 98, 040 01 Košice.

Čl. 7

Telefónne čísla tiesňových volaní a zoznam najdôležitejších inštitúcií

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM : 112 – pre všetky tiesňové volania

HASIČSK Ý a ZÁCHRANN Ý ZBOR, Okresné riaditeľstvo HaZZ : 150, 112

Požiarnická 4, 040 01 Košice

RÝCHLA LEKÁRSKA POMOC TV : 155, 112

Rastislavova 43, 040 01 Košice

POLÍCIA : 158, 112

OR PZ, Moyzesova 19, 040 01 Košice

MESTSKÁ POLÍCIA: 159 , 055/729 7367

Tajovského 9, 040 01 Košice

LEKÁRSKA POHOTOVOSŤ : 155, 055/789 6022

Toryská 1, 040 11 Košice

VODÁRNE : 055/795 2420, 055/795 2111

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Košice, Komenského 50, 040 01 Košice

ELEKTRÁRNE : 0800 1 23 312

Východoslovenská energetika, a. s., Hollého 3, 040 01 Košice

PLYNÁRNE : 0850 269 269

SPP, a. s., Moldavská cesta 12, 040 01 Košice

TECHNIK PO : 0911 500 795

kpt. Jaroša 8, 040 11 Košice

SPRÁVCA OBJEKTU : kontakt na recepcii

Murgašova 3, 040 01 Košice

RECEPCIA : 0915 184 334

Murgašova 3, 040 01 Košice

Čl. 8

Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
 2. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ.

V Košiciach, dňa 01.10.2018

Prevádzkovateľ :

 

Doležel- Reality Košice, s. r. o.

Ing. Zdenek Doležel, konateľ